Photos > SAM HOUSTON RACE PARK > 3saddling paddock.jpg